Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020
Αρχική
Σύλλογος
Oμοσπονδία-Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.
Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Υπηρεσιακά Συμβούλια ΚΥΣΕΕΠ / ΠΥΣΕΕΠ. Ενημερώσεις - Ανακοινώσεις Αιρετών
Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. Θέματα Αναπληρωτών
Συλλόγοι ΕΕΠ ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΔΥ Φορείς - Ειδική Αγωγή - Αναπηρία
Εκπαιδευτικό και Ενημερωτικό Υλικό - Λογισμικό - Οδηγοί
Προσλήψεις εκπαιδευτικών-Διορισμοί-Tοποθετήσεις
Μεταθέσεις-Αποσπάσεις
Νομοθεσία
Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις
Νόμοι
Δικαστικές αποφάσεις
Αποφάσεις Πρωθυπουργού
Προεδρικά Διατάγματα
Υπουργικές Αποφάσεις
Εγκύκλιοι
Νόμοι Υπουργικές Απόφασεις Εγκύκλιοι Τροπολογίες Νομολογίες & Γνωμοδοτήσεις για την Ειδική Αγωγή ΕΕΠ κλπ
Τροπολογίες-Ερωτήσεις-Επερωτήσεις-Τοποθετήσεις- Απαντήσεις
Αποφάσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
Αλλες Αποφάσεις
Σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων
Μεταπτυχιακά Επιμορφώσεις Σεμινάρια Υποτροφίες Βιβλία Περιοδικά Άρθρα
Θέσεις Εργασίας - Προκηρύξεις - Προσκλήσεις
Διάφορα Θέματα
Συνέδρια-Ημερίδες- Εκδηλώσεις
Χρήσιμα
Σύνδεσμοι - Links
Φωτογραφίες
Γράφουν για εμάς
Επικοινωνία
 
Αναζήτηση
Αγγλο-Ελληνικό ΛεξικόOnline από: 20/11/2007
Επισκέπτες: 1604909260
Online: 424
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016


ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Εκδόθηκε η αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.26.25/1088/οικ.6497/4-3-2016 (ΑΔΑ:Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ-ΚΑ8) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης: ''Αυτοδίκαιη απόλυση - Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.- Συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων''

Α. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α΄33) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) και προβλέπονται τα εξής:

“1. Ο τίτλος του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας» τροποποιείται σε «Αυτοδίκαιη απόλυση λόγω ορίου ηλικίας».

2.Η παρ. 1 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) αντικαθίσταται ως εξής: «1.Ο υπάλληλος απολύεται αυτοδικαίως από την υπηρεσία με τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (670υ) έτους της ηλικίας του».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 155 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) καταργείται.”

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, οι οποίες εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του ν.4369/2016, (ήτοι από τις 27/2/2016 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 74 του ως άνω νόμου), οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού θα πρέπει να προβούν άμεσα σε κάθε περαιτέρω απαιτούμενη ενέργεια ενημερώνοντας τους υπαλλήλους τους για τις νέες ρυθμίσεις περί αυτοδίκαιης απόλυσης λόγω ορίου ηλικίας και κυρίως όσους επρόκειτο να απολυθούν αυτοδικαίως από την Υπηρεσία με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως είχαν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 της από 30-12-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν.4366/2016 (Α΄ 18), δεδομένου ότι οι διατάξεις αυτές καταργήθηκαν με την παρ. 3του άρθρου 59 του ν. 4369/2016.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4369/2016, δεν αίρεται το δικαίωμα παραίτησης του υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007).

Β. Επαναφορά στην ενεργό υπηρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνάμει του άρθρου 155 του Υ.Κ.

Στις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής:

«Οι υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαίως από την υπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα από τις 19.8.2015 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του

άρθρου 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007 (Α΄ 26) και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της

παραγράφου 2 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3854/2007, δύνανται να επανέλθουν στη υπηρεσία με αίτησή τους που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Οι υπάλληλοι που αιτούνται να επανέλθουν, μπορούν να παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως αυτές τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο. Η αίτηση μπορεί να γίνει δεκτή με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου κατόπιν γνώμης του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών. Η επαναφορά στην υπηρεσία σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του οικείου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου, με την οποία γίνεται αποδεκτή η αίτηση του υπαλλήλου. Η επαναφορά αφορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχε ο υπάλληλος, χωρίς να παρέχεται δικαίωμα επανάκτησης τυχόν καθηκόντων ευθύνης που ασκούσε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του, ή τυχόν θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχε κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή του. Το χρονικό διάστημα από την αυτοδίκαιη απόλυση μέχρι την επαναφορά στην υπηρεσία δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι που επανέρχονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνουν τις αποδοχές που λάμβαναν πριν την αυτοδίκαιη απόλυσή τους πλην αυτών που συνδέονται με την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης».

Στο πεδίο εφαρμογής των προαναφερόμενων διατάξεων εμπίπτουν όσοι υπάλληλοι απολύθηκαν αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 155 του ΥΚ (ν. 3528/2007) και τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007) από 19-8-2015 έως 27/2/2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος των προαναφερόμενων διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4369/2016. Διαδικασία επαναφοράς:

 Για την επαναφορά των υπαλλήλων αυτών απαιτείται η υποβολή εκ μέρους τους σχετικής αίτησης, η οποία κατατίθεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του ν. 4369/2016, ήτοι από 29/2/2016. Οι εν λόγω υπάλληλοι δύνανται, επανερχόμενοι, να παραμείνουν στην Υπηρεσία μέχρι την αυτοδίκαιη απόλυσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 155, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4369/2016, ήτοι μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται εκ νέου ότι και εν προκειμένω με τις προαναφερόμενες διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4369/2016, δεν αίρεται το δικαίωμα παραίτησης του υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 του Υ.Κ. (ν. 3528/2007).

 Η αίτηση των υπαλλήλων διαβιβάζεται άμεσα στα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια προκειμένου να γνωμοδοτήσουν σχετικά με βάση την εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών.

 Κατόπιν την γνωμοδότησης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, ο Υπουργός ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας αποδέχεται την αίτηση επαναφοράς του υπαλλήλου με απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η επαναφορά του υπαλλήλου συντελείται από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λόγω της αποκλειστικής προθεσμίας που τίθεται για την υποβολή της σχετικής αίτησης επαναφοράς από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους που επιθυμούν να επανέλθουν στην ενεργό Υπηρεσία, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους. Περαιτέρω και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, παρακαλούνται οι αρμόδιες Υπηρεσίες και τα αρμόδια όργανα να προβαίνουν άμεσα στις προαναφερόμενες ενέργειες προκειμένου  να ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρόνου η επαναφορά των αιτούντων υπαλλήλων, εφόσον βέβαια γίνει δεκτή η σχετική αίτησή τους.

Υπηρεσιακή κατάσταση:

 Σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις ο εκτός υπηρεσίας χρόνος που μεσολαβεί από την αυτοδίκαιη απόλυση μέχρι τη δημοσίευση της πράξης αποδοχής της αίτησης επαναφοράς των υπαλλήλων δεν αποτελεί χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και ως εκ τούτου δεν λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Οι υπάλληλοι επανέρχονται σε κενή οργανική θέση του φορέα από τον οποίο απολύθηκαν αυτοδικαίως και εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση ή οι υπάρχουσες δεν επαρκούν, η Διοίκηση θα προβεί σε επανασύσταση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, των θέσεων προκειμένου να επαναφερθούν οι εν λόγω υπάλληλοι, αφού προηγουμένως εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προς τούτο πιστώσεις. Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι για την επαναφορά των υπαλλήλων αυτών δεν απαιτείται προηγουμένως η έκδοση απόφασης κατανομής του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.

 Οι εν λόγω υπάλληλοι καταλαμβάνουν θέση της κατηγορίας και του κλάδου, στον οποίο υπηρετούσαν. Η επαναφορά αφορά αποκλειστικά στην οργανική θέση που κατείχαν οι υπάλληλοι, χωρίς να παρέχεται αυτοδικαίως δικαίωμα επανάκτησης τυχόν καθηκόντων ευθύνης που ασκούσαν κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, ή τυχόν θέσεων και ιδιοτήτων που κατείχαν κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους, π.χ. συμμετοχή σε συλλογικά όργανα της διοίκησης.

 Οι υπαγόμενοι στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα υπάλληλοι που απολύθηκαν αυτοδικαίως από 19.8.2015 έως τη δημοσίευση του ν. 4369/2016, κατά την επαναφορά τους θα καταταχθούν βαθμολογικά βάσει των διατάξεων των άρθρων 80 και 82 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4369/2016, με εξαίρεση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του ΥΚ (ν. 3528/2007).

Μισθολογική κατάσταση:

 Οι υπάλληλοι που επανέρχονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας διάταξης λαμβάνουν τις αποδοχές που ελάμβαναν πριν από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους πλην αυτών που συνδέονταν με την ενεργό άσκηση καθηκόντων ευθύνης.

Για περαιτέρω θέματα που αφορούν ζητήματα μισθολογικής κατάστασης των εν λόγω υπαλλήλων καθώς και ανακύπτοντα θέματα σχετικά με τις ενέργειες που έχουν ήδη ενδεχομένως πραγματοποιηθεί για τη συνταξιοδότηση των εν λόγω υπαλλήλων, παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Προσωπικού/ Οικονομικού να απευθύνονται στις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή εκείνες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για τα θέματα επαναφοράς στην υπηρεσία των αυτοδικαίως απολυθέντων υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού, αρμόδια αποκλειστικά  Υπηρεσία για την παροχή οδηγιών ή επίλυσης ερωτημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Σταδίου 27). 

Γ. ΛΗΞΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ-

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 προβλέπονται τα εξής: «2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λήγει αυτοδικαίως η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων. 3. Με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμοδίου Υπουργού συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.»

Βάσει των προαναφερομένων διατάξεων οι Υπηρεσίες θα πρέπει να προβούν άμεσα και εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του ν. 4369/2016, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, στην εκ νέου συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων τους αποτελούμενα από:

α) τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

β) τους αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων, καθώς η θητεία αυτών εξακολουθεί να ισχύει βάσει των προαναφερομένων διατάξεων με τις οποίες ρητώς προβλέπεται ότι λήγει η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εκτός των αιρετών εκπροσώπων.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς καθώς και στους ενδιαφερομένους υπαλλήλους.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Κατεβάστε εδώ την Εγκύκλιο


Δημοσιεύτηκε στο www.seepeaa.gr
Αλλες επιλογές

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΥΠΠΕΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017-2018

YΠΠΕΘ ΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

OI ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ KAI ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2017-2018 ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 19 ΜΑΪΟΥ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2017 ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΛΠ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017

XΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ A/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ B/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΣΤΑ ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΟΥΣ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΠΕΘ ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 19 ΜΑΪ́ΟΥ 2017 ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΔΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2017

Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4440/2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΛΠ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 2016

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΥΠΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2016-2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 -2017

ΟΓΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ Α∆ΕΛΦΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΕΔΔΥ ΚΑΙ ΕΕΕΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Α ́, Β ́, Γ ́ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2016-2017. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4389/2016. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣπίσω

 
ΣΕΕΠΕΑΑ WWW.SEEPEAA.GR ΣΤΟ FACEBOOK
περισσότερα
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚόΣ ΣΤΑΘΜόΣ ΝέΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
περισσότερα
ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
Δ.I.E.K ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
περισσότερα
ΝΟΜΟΣ 4327/2015 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
περισσότερα
ΕΟΠΠΥ ΛΙΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
περισσότερα
ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περισσότερα
ΑΥΤΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑSPERGER ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS | ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
περισσότερα
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙΡΟΥ 25 ΗΜΕΡΩΝ
περισσότερα
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ-SPECIAL EDUCATION ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
περισσότερα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΜΕΑΕ) ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΥΓΕΙΑ-HEALTH LINKS-ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
περισσότερα
ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-LINKS
περισσότερα
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
περισσότερα
ΚΔΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π.)
 
Copyright © 2008 seepeaa.gr - designed by Lighthouse Internet Applications