Προϋπηρεσία ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΠ: Παρελκυστική και αντιπαραγωγική η αποκλειστική επιλογή προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ

Προϋπηρεσία ΚΕΔΑΣΥ-ΕΕΠ: Παρελκυστική και αντιπαραγωγική η αποκλειστική επιλογή προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ

06 Ιούλη 2021

Αγαπητοί/ες συνάδελφοι,

Λάβαμε και δημοσιεύουμε το κείμενο διαμαρτυρίας των συναδέλφων και μελών του ΣΕΕΠΕΑ  Αττικής: Λουκά Καρκατζούνη (ΠΕ23), Θεοδώρας Κυριακίδου (ΠΕ30) και Ευαγγελίας Μακρή (ΠΕ30), σχετικά με τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα ΚΕΣΥ ως διδακτικής, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ.

Παραθέτουμε την επιστολή των συναδέλφων:

"Από τη σχολική χρονιά 2006-2007 έως τη σχολική χρονιά 2018-2019 υπηρετήσαμε ως προσωρινοί αναπληρωτές Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 και Ψυχολόγοι ΠΕ23 μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, έχουμε εργαστεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και κατά το πλείστον του χρόνου της προϋπηρεσίας μας, σε υποστηρικτικές δομές του εκπαιδευτικού έργου, δηλαδή τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ. - νόμος 2817/2000) που μετονομάστηκαν σε Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. - νόμος 3699/2008) και ακολούθως μετονομάστηκαν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ. - νόμος 4547/2018). 

Το 2019 συμμετείχαμε στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, στην οποία στηρίχθηκε η ως άνω προκήρυξη, η προϋπηρεσία μας σε Κ.Δ.Α.Υ./ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Κ.Ε.Σ.Υ. μοριοδοτήθηκε κανονικά και  επί αυτή τη βάση διοριστήκαμε. Τοποθετηθήκαμε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. όπου θα υπηρετήσουμε για δύο χρόνια. 

Με οδυνηρή έκπληξη διαπιστώνουμε ότι στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», η προαναφερόμενη προϋπηρεσία μας δεν θα αναγνωρίζεται πλέον ως διδακτική και κατά συνέπεια δεν θα μπορούμε να τοποθετηθούμε με μετάθεση ή απόσπαση σε Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) όπως θα μετονομαστούν τα Κ.Ε.Σ.Υ.

Αναλυτικά στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, στο Άρθρο 13 για τη «Στελέχωση των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)»,  παράγραφος 3 αναφέρεται ότι «Η κάλυψη των θέσεων των περ. α΄ (Εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε.) και β΄ (Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.» […] και στο άρθρο 2, «Ορισμοί», παράγραφος 2 επισημαίνεται ότι «Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης». 

Ορθώς μέχρι σήμερα ο νομοθέτης προέβλεπε την αναγνώριση ως διδακτικής (και εξακολουθεί να την προβλέπει με μόνη και αναιτιολόγητη εξαίρεση για το Ε.Ε.Π.), της προϋπηρεσίας σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε Σ.Δ.Ε., σε Δ.Ι.Ε.Κ., σε ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ., και ασφαλώς σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (όπου εννοείται, η υπηρεσία σε Κ.Ε.Σ.Υ., ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Κ.Δ.Α.Υ.) με την περαιτέρω προϋπόθεση τρία έτη από το σύνολό της να έχει διανυθεί σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.ΕΣ.Υ. για την μετάθεση ή διορισμό στα τελευταία. Ακριβώς λόγω της πολυσυλλεκτικότητας αναφορικά με τη στελέχωση και της πολυπλοκότητας ως προς τα αιτήματα και τις ανάγκες στις οποίες ανταποκρίνονται τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ήταν και παραμένει πολύτιμη η συνεισφορά της εμπειρίας του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού από κάθε εκπαιδευτική-διδακτική σκοπιά και αφετηρία πολλώ δε μάλλον από αυτές καθαυτές διαχρονικά τις υποστηρικτικές δομές, δεδομένου ότι η υπηρεσία και το έργο των Κ.Ε.Σ.Υ. - ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα. Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πρόληψη της σχολικής διαρροής, τη δημιουργία μίας ασφαλούς και υποστηρικτικής σχολικής κουλτούρας που ευνοεί την ψυχοκοινωνική υγεία και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών, την υποστήριξη της διατύπωσης προτεραιοτήτων και στόχων ψυχοκοινωνικής στήριξης των μαθητών, τον σχεδιασμό ολιστικών πολιτικών και στρατηγικών σε σχέση με ψυχοκοινωνικά ζητήματα, την εφαρμογή επιστημονικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και άλλων υποστηρικτικών μέτρων για το σύνολο των μαθητών της σχολικής κοινότητας, καθώς και την υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων πρωτογενούς ή δευτερογενούς πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Ως εκ τούτου, καθίσταται προφανές ότι η μονομέρεια στην αποκλειστική «επιλογή» της προϋπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. είναι παρελκυστική και αντιπαραγωγική, πέραν του γεγονότος ότι συνιστά απαράδεκτη διάκριση εναντίον του Ε.Ε.Π. (άρθρο 2, 2. του Σ/Ν).

Το έργο που προσφέρει το Ε.Ε.Π. και συγκεκριμένα οι κλάδοι μας, αυτοί των Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ30 και των Ψυχολόγων ΠΕ23, έχει εκπαιδευτικό προσανατολισμό και είναι υποστηρικτική προς τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, είτε είναι τοποθετημένοι σε Κ.Δ.Α.Υ./ΚΕ.Δ.Δ.Υ./Κ.Ε.Σ.Υ./ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. είτε σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Υπ’ αυτή την έννοια, γίνεται δύσκολα αντιληπτό πώς αυτή η συναφής, συστηματική και πολυετής προϋπηρεσία στην ίδια δομή, θεωρείται πλέον ανεπαρκής και μη αναγνωρίσιμη. Για ποιον λόγο πρέπει να διανυθεί επιπλέον προϋπηρεσία σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης προκειμένου να ξαναεργαστούμε στη δομή που υπηρετούσαμε επί τόσα έτη; Με την ψήφιση του νέου νόμου, υπάρχει το απίστευτο ενδεχόμενο να μην έχουμε τη δυνατότητα να υποβάλλουμε αίτηση για μετάθεση ή απόσπαση σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ενώ επί χρόνια στηρίξαμε αυτόν τον πυλώνα και κρίσιμης σημασίας για την εκπαίδευση θεσμό και αφιερωθήκαμε σε αυτόν, έχοντας παράλληλα τη βεβαιότητα, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα κείμενη νομοθεσία, πως μας προσμετράται «Διδακτική» προϋπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην συμπληρώνουμε, εφόσον ισχύσουν οι προτεινόμενες αιφνιδίως αλλαγές, τα προαπαιτούμενα από το νομοσχέδιο 8 έτη διδακτικής υπηρεσίας.

Θα θέλαμε να πιστεύουμε πως πρόκειται για λάθος ή παράλειψη λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που περιέχονται στο σχέδιο νόμου. Ευελπιστούμε πως το ΥΠΑΙΘ θα προχωρήσει σε διόρθωση αυτής της στρέβλωσης ακολουθώντας την οδό του δικαίου.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 2,  Ορισμοί, παράγραφος 2 «Όπου στις διατάξεις του παρόντος Μέρους τίθεται ως προϋπόθεση για τα μέλη του Ε.Ε.Π. η συμπλήρωση ορισμένου χρόνου διδακτικής υπηρεσίας, νοείται η παροχή υποστηρικτικού έργου σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή σχολικές μονάδες της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης» θα είναι δίκαιο να προστεθεί και  η υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νέου νομοσχεδίου η κάλυψη των θέσεων εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στα ΚΕΔΑΣΥ, γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ,  να προστεθεί (ώς ίσχυε) και  η υπηρεσία σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) ή Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ.Δ.Α.Υ.)."

Δείτε Επίσης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ