Καταστατικό

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  ΑΤΤΙΚΗΣ)

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Ίδρυση, σύσταση, τίτλος, σκοποί, μέσα επιτεύξεως

 

Άρθρο 1

Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα Σύλλογος με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ», ο οποίος χάριν συντομίας θα καλείται εφεξής ως ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ή «Σύλλογος», και καλύπτει το ειδικό εκπαιδευτικό και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό ειδικής αγωγής το οποίο υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτής στις ΣΜΕΑ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής), ΕΕΕΕΚ (Ειδικά Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) και ΚΔΑΥ (Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης) του Νομού Αττικής.

 

Άρθρο 2

Σκοπός του Συλλόγoυ είναι:

Α) Η προώθηση του έργου της ειδικής αγωγής,  του έργου των ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ και ΚΔΑΥ, καθώς και η  μελέτη των σχετικών με αυτά θεμάτων.

Β) Η διατήρηση σε υψηλή ποιοτική στάθμη του έργου του ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του και γενικότερα η προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών του και του κλάδου.

Γ) Η πνευματική εξύψωση, προβολή, υποστήριξη, κατοχύρωση και κοινωνική αναγνώριση του έργου του ειδικού εκπαιδευτικού και  ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Δ) Η προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη του βιοτικού, κοινωνικού και επιστημονικού επιπέδου των μελών του.

Ε) Η συνεχής επιμόρφωση των μελών του.

Στ) Η διαμόρφωση προτάσεων προς τους αρμοδίους φορείς για την ποιοτική ανάπτυξη της ειδικής αγωγής και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της  εκπαίδευσης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ζ) Η προώθηση της καλύτερης δυνατόν εκπαίδευσης-ψυχολογικής στήριξης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ένταξης, η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, η στήριξη των οικογενειών τους καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

Η) Η ενημέρωση των εργαζομένων στο χώρο της Εκπαίδευσης και  γενικότερα της κοινότητας για το έργο και το ρόλο του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και  για τους στόχους της ειδικής αγωγής.

Θ) Η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, της δημοκρατίας και της ειρήνης στις εργασιακές σχέσεις.

Ι) Η καλλιέργεια του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζομένων.

ΙΑ) Η υλική και ηθική συμπαράσταση των μελών του που διώκονται για τη συνδικαλιστική τους δράση.

ΙΒ) Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του και των άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με την ειδική αγωγή.


Άρθρο 3

Για την επίτευξη των προαναφερομένων σκοπών ο Σύλλογος χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:

α) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών του, τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει και τις συζητεί σε Γενικές Συνελεύσεις και Συνέδρια.

β) Διεξάγει και καθοδηγεί αγώνες για την κατοχύρωση και διεύρυνση κατακτήσεων του συλλόγου με διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, απεργίες, στάσεις εργασίας και όλα τα πρόσφορα μέσα.

γ) Διαφωτίζει και ενημερώνει την κοινή γνώμη στο εσωτερικό και εξωτερικό και τα όργανα της Πολιτείας για την Εθνική, πολιτιστική και κοινωνική αποστολή των μελών του και για τα θέματα ειδικής αγωγής με διαλέξεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες και περιοδικά, με συνέδρια, δημόσιες συζητήσεις, με ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, με παρουσιάσεις στο διαδίκτυο, με βιβλία, φυλλάδια, εγκυκλίους και άλλα πρόσφορα μέσα.

δ) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με αντίστοιχες ειδικές ή μη εκπαιδευτικές, επιστημονικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού με σκοπό την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέματα ειδικής αγωγής.

ε) Συνεργάζεται με κάθε φορέα που μπορεί να συμβάλλει μέσω εκπαίδευσης στη βελτίωση της αποδοτικότητας, των προσόντων και την εν γένει θεωρητική ή/και πρακτική εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του στο αντικείμενο εργασίας των, σε νέες τεχνολογίες, σε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση κ.λπ.

στ) Οργανώνει συγκεντρώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό, συμμετέχει σε πολιτιστικές, αθλητικές, πνευματικές και λοιπές δραστηριότητες.

ζ) Συνεργάζεται με παρεμφερείς κλαδικές ενώσεις και ομοσπονδίες ή συλλόγους εσωτερικού ή εξωτερικού και συμμετέχει/ιδρύει ευρύτερους συνδικαλιστικούς δευτεροβάθμιους ή διεθνείς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη επιδίωξη των σκοπών του.

η) Συνεργάζεται με συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων γενικότερα.

θ) Συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς φορείς κ.λπ. για την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.

ι) Καταγγέλει ή εγκαλεί στις διοικητικές και δικαστικές αρχές, για τις παραβιάσεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας και των κανονισμών ή οργανισμών, που αφορούν στον ίδιο ή στα μέλη του.

ια) Μετά από αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να γίνει μέλος εκπαιδευτικών, επιστημονικών, πολιτιστικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού. ιβ) Να ιδρύσει Ταμείο Αλληλοβοήθειας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Συγκρότηση του Συλλόγου

Άρθρο 4

1) Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής είναι Πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο και συγκροτείται από τους κλάδους που απαρτίζουν το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό Ειδικής Αγωγής Αττικής.

2) Για την εγγραφή μέλους απαιτείται να υποβληθεί από μέρους του ενδιαφερομένου βεβαίωση η οποία να αποδεικνύει ότι υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτής στο χώρο της ειδικής αγωγής και ανήκει στους κλάδους του ειδικού εκπαιδευτικού ή του ειδικού βοηθητικού προσωπικού (ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ και ΚΔΑΥ). Επίσης πρέπει να λαμβάνει γνώση του καταστατικού και να συμφωνεί με αυτό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Μέλη

 

Άρθρο 5

1) Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

Α) Τακτικά Μέλη εγγράφονται όλοι οι ανήκοντες στο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό της ειδικής αγωγής που αποτελείται α) από τους , μέχρι σήμερα, κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και συγκεκριμένα, «Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Παιδοψυχιάτρους, Εργοθεραπευτές, Σχολικούς Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Θεραπευτές του λόγου (Λογοθεραπευτές) Ειδικούς στη Νοηματική, Ειδικούς στην Κινητικότητα των Τυφλών και Ειδικούς στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών και από ειδικότητες που ανήκουν σε νέους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού καθώς και β) από το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, οι οποίοι εργάζονται σε ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ  και ΚΔΑΥ του Υπουργείου Παιδείας που εδρεύουν μέσα στην εκπαιδευτική περιφέρεια του Νομού Αττικής, όπως προβλέπεται από τον εκάστοτε νόμο ειδικής αγωγής, με την προϋπόθεση να μην είναι μέλη άλλου Α΄θμιου συνδικαλιστικού σωματείου.

Β) Επίτιμα μέλη γίνονται με απόφαση του Δ.Σ. άτομα τα οποία δεν ανήκουν ή δεν εργάζονται πλέον σε ΣΜΕΑ και ΚΔΑΥ  και τα οποία προσέφεραν ιδιαίτερες υπηρεσίας για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

 

2) Μετά την υποβολή της αίτησης προς το Δ.Σ .και την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της  συνδρομής του έτους, το Δ.Σ. στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης  συνεδρίασή του, εγγράφει με απόφασή του τον ενδιαφερόμενο στα μέλη του και κοινοποιεί την απόφαση αυτή στον ενδιαφερόμενο.

3) Οι υπηρετούντες σε εκπαιδευτική περιφέρεια όπου δεν λειτουργεί περιφερειακός σύλλογος, μπορούν να εγγράφονται μέλη σε άλλο περιφερειακό σύλλογο, με τα ίδια δικαιώματα, εκτός από την εκλογή αιρετών αντιπροσώπων, για την οποία θα συμμετέχουν στην περιφέρεια που υπηρετούν.

 

Άρθρο 6

1. Το Δ.Σ., εάν κρίνει ότι δεν πρέπει να εγγράψει ένα μέλος πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση με τους λόγους άρνησής του και να τη γνωστοποιήσει το αργότερο μέσα σε τρεις μήνες στον ενδιαφερόμενο.

2. Ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη μετά την απόρριψη της αίτησης του Γεν. Συνέλευση τακτική ή έκτακτη και να ζητήσει από αυτή να κρίνει και να αποφασίσει για την εγγραφή του.

3. Εάν τελικά η Γεν. Συνέλευση αποφασίσει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου, τότε η εγγραφή θεωρείται ότι έγινε από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. σχετική αίτηση εγγραφής χωρίς αυτό να επηρεάζει το κύρος της οποιασδήποτε απόφασης που ελήφθη στο μεταξύ. 

4. Αν η Γεν. Συνέλευση εκδώσει αρνητική απόφαση για την εγγραφή του ενδιαφερόμενου τότε εκείνος μπορεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 6 του Νόμου 1264/82 και  η οποία αρχίζει από την ημερομηνία που η Γεν. Συνέλευση θα εκδώσει την απόφαση να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο της έδρας του Συλλόγου κατά τη διαδικασία των άρθρων 663 επ. του ΚΠολΔ.

5. Τα νέα μέλη αποκτούν το δικαίωμα ψήφου αμέσως μετά την έγκριση της εγγραφής τους στη δύναμη του Συλλόγου.

 

Άρθρο 7

Δικαιώματα

1. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου  έχουν δικαίωμα, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχουν στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου με δικαίωμα λόγου σε αυτές- σύμφωνα με τοκαταστατικό- και ελέγχου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης καθώς και δικαίωμα ψήφου σε θέματα που απαιτούν ψηφοφορία.

β) Να συμβάλλουν στη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων και των Συνεδρίων με έγγραφες υποδείξεις – προτάσεις προς το Δ.Σ.

γ) Να ζητούν, το 1/5 τουλάχιστον των μελών, με κοινή αίτησή τους, τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για συγκεκριμένα και γενικού ενδιαφέροντος θέματα

ε) Να κάνουν γνωστά τα προβλήματα – αιτήματα για προσπάθεια λύσης ή ικανοποίησής των.

 

2. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα λόγου μόνο μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις

Τα  μέλη του Συλλόγου οφείλουν:

α) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και Συνεδρίων.

β) Να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και να δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των σκοπών του.

γ) Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με τα γενικότερα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του Συλλόγου, έτσι όπως υπεύθυνα τα χειρίζεται η Διοίκηση του Συλλόγου.

δ) Να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Συλλόγου.

ε) Να καταβάλλουν τις ετήσιες συνδρομές τους. Οικονομικά τακτοποιημένο θεωρείται το μέλος το οποίο έχει πληρώσει και τις συνδρομές του τελευταίου χρόνου. Η καταβολή αυτή μπορεί να γίνεται είτε εφ’ άπαξ μέχρι τέλος Δεκεμβρίου είτε με μηνιαία παρακράτηση από τη μισθοδοσία τους. Διαφορετικά αποστερούνται των δικαιωμάτων του άρθρου 7 για όσο χρόνο καθυστερεί η οικονομική τους τακτοποίηση.

 

Άρθρο 9

Οποιεσδήποτε προτάσεις για αντιμετώπιση αναγκών, προβλημάτων, αιτημάτων και επιδιώξεων μεμονωμένων μελών ή και ομάδων, γίνονται οπωσδήποτε και μόνο μέσω του Δ.Σ. και πάντοτε γραπτώς.


Άρθρο 10

Αποχώρηση Μέλους

1. Κάθε μέλος μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή του με αίτηση.
2. Η διαγραφή πραγματοποιείται με πράξη του Δ.Σ. που συντάσσεται μετά την παραλαβή της αίτησης και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο  μέσα σε 30 ημέρες.
3. Μέλος που διαγράφεται, ευθύνεται και μετά την διαγραφή του για όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε ο Σύλλογος, ως την ημέρα που υπέβαλε την αίτηση διαγραφής του.


Άρθρο 11
Διαγραφή Μέλους

1.Από το σύλλογο διαγράφεται κάθε μέλος που δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις εγγραφής του άρθρου 5 και μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών με την εξαίρεση του άρθρου 14.

2. Επίσης, διαγράφεται κάθε μέλος που καθυστερεί συνδρομές για διάστημα άνω των δύο (2) ετών και δύναται να επανεγγραφεί αμέσως μετά την πληρωμή των συνδρομών του με απόφαση του Δ.Σ ή δεν έλαβε μέρος, στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις για την ανάδειξη της διοίκησης.

3. Με πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/5 των μελών της μπορεί η Γεν. Συνέλευση να αποφασίζει για τη διαγραφή μέλους ή μελών που εναντιώνονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις του Συλλόγου και αντιδρούν στην πραγματοποίηση τους ή παραβαίνουν τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.

4. Στη Γεν. Συνέλευση προσκαλείται από το Δ.Σ. το μέλος ή νόμιμος εκπρόσωπός του για να απαντήσει εγγράφως στους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής. Μετά την έγγραφη απολογία ή την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση  προς το υπόλογο μέλος του εγγράφου διαγραφής, για απολογία και εξηγήσεις, τότε μπορεί η Γεν. Συνέλευση με πλειοψηφία των 3/4 των αντιπροσώπων που είναι παρόντες να διαγράψει τον εγκαλούμενο ή να απορρίψει την πρόταση διαγραφής.

Αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει τότε η διαγραφή αποφασίζεται χωρίς νέα πρόσκληση στην επόμενη Γεν. Συνέλευση. Το δικαιολογημένο ή όχι της μη προσέλευσης το κρίνει η Γενική Συνέλευση.

5. Η απόφαση πρέπει να ορίζει και τη διάρκεια της διαγραφής η οποία μπορεί να είναι εξάμηνη, ετήσια ή και οριστική.

 


Άρθρο 12

Μέλος που διαγράφεται με αίτησή του μπορεί να επανεγγραφεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5.2, μετά την πάροδο του χρόνου διαγραφής του, αφού πρώτα καταβάλει τυχόν συνδρομές για τους μήνες που ήταν διαγραμμένο, καθώς και αυτές που τυχόν χρωστούσε πριν τη διαγραφή (περίπτωση του άρθρου 11 παρ.2).

 

Άρθρο 13

Μέλος που διαγράφηκε από τη Γεν. Συνέλευση μπορεί να επανεγγραφεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 5. 2

α) πριν από την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που επιβλήθηκε, αν στο μεταξύ κατά την κρίση της Γεν. Συνέλευσης εξέλιπαν οι λόγοι που την επέβαλαν.

β) μετά την παρέλευση της περιόδου διαγραφής που του επιβλήθηκε.
Η επανεγγραφή στην περίπτωση 2α, γίνεται ύστερα από αίτηση του διαγραμμένου και προηγούμενη απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5. Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Γεν. Συνέλευση. Στην περίπτωση 2β η επανεγγραφή γίνεται αυτόματα και χωρίς άλλη διατύπωση ή διαδικασία.

 

Άρθρο 14

Διαγράφονται αυτοδίκαια με απόφαση του Δ.Σ. όσα μέλη μετατεθούν η αποσπασθούν σε σχολεία έξω από την γεωγραφική περιοχή του συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή

Ι. Διοικητικό Συμβούλιο

 

Άρθρο 15

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το ΣΕΕΠΕΑ  Αττικής διοικεί επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής, με  πέντε (5)  αναπληρωματικούς. Η θητεία του ορίζεται διετής αλλά σε κάθε περίπτωση παρατείνεται μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση και την εκλογή νέου Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Ειδικό Γραμματέα, ε) Ταμία και στ) δύο μέλη.
2. Η συγκρότηση σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί και προεδρεύει γι’ αυτό το σκοπό ο Σύμβουλος που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό ή σε περίπτωση που κατέλθει στις αρχαιρεσίες ένας μόνο συνδυασμός, του πλειοψηφήσαντος συμβούλου, το αργότερο σε 10 ημέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Η εκλογή για θέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου. Αν δεν επιτευχθεί η συγκρότηση κατά την πρώτη συνεδρίαση, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται σε άλλη συνεδρίαση, η οποία αποφασίζεται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 15 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. Αν και στην δεύτερη συνεδρίαση/ψηφοφορία δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, τότε γίνεται αμέσως μετά την ίδια μέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας εκλέγεται ο υποψήφιος του συνδυασμού που πλειοψήφησε σε ψήφους ενώ σε περίπτωση που υπάρχει ένας συνδυασμός, γίνεται κλήρωση.

 

Άρθρο 16

1. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο Δ.Σ. στο νέο με σύνταξη ειδικής πράξης των δύο Δ.Σ. και ειδικών πρωτοκόλλων για την παράδοση του Ταμείου και του υλικού του Συλλόγου.

2. Μέχρι τη μέρα συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ. καθήκοντα Δ.Σ. ασκεί το παλιό.

 

Άρθρο 17
Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου

1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον τρία (3) μέλη του. Αν αρνηθεί ο Πρόεδρος ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση του Δ.Σ. περισσότερο από 5 μέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση.

2. Την Ημερήσια Διάταξη καταρτίζει ο Πρόεδρος σε συνεργασία με τον Γεν. Γραμματέα αφού λάβουν υπόψη τους, συμβουλευτικά, τις απόψεις των υπολοίπων μελών του Δ.Σ. και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο μέρες πριν από τη συζήτηση.

Στις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογαριάζεται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή μέλους κατά τα οριζόμενα κατωτέρω. Σε κάθε συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, ο Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση που απουσιάζει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, προεδρεύει εκείνο από τα μέλη που στις αρχαιρεσίες πήρε τις περισσότερες ψήφους.

4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται εφεξής από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του ίδιου ψηφοδελτίου. Το αδικαιολόγητο της αποχής αποφασίζεται με πλειοψηφία των 5/7 των μελών του Δ.Σ.

5. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., Τακτικές ή Έκτακτες τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία μονογράφονται από τα παρόντα μέλη και στη συνέχεια καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται το αργότερο πριν την επόμενη συνεδρίαση.

 

Άρθρο 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί υπεύθυνα το σύλλογο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό, με σκοπό το συμφέρον του συλλόγου και παίρνει κάθε μέσο για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου και τη διασφάλιση της λειτουργίας του. Ειδικότερα το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες συλλογικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια η οποία συμβάλλει στην υλοποίηση των Καταστατικών σκοπών και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Εγγράφει και διαγράφει μέλη μέσα στα καταστατικά πλαίσια.

3. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο γενικότερα και ειδικότερα της περιοχής και ενημερώνει σχετικά τα μέλη.

4. Παρέχει στα μέλη του, την Ελεγκτική Επιτροπή του Συλλόγου καθώς και σε τυχόν δευτεροβάθμια ή άλλα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα  κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

5. Συγκροτεί Επιτροπές από μέλη του Δ.Σ. ή εξουσιοδοτημένου από το Δ.Σ. μέλους του συλλόγου με ειδικές γνώσεις και πείρα ή ενδιαφέρον σε ειδικά θέματα για μελέτη και παρακολούθηση ειδικών θεμάτων.

6. Αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις μεταξύ του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, του ειδικού βοηθητικού προσωπικού και των γονέων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των πολιτών στην περιφέρεια του συλλόγου.

7. Αποφασίζει για αγωνιστικές εκδηλώσεις για την διεκδίκηση των συμφερόντων του Συλλόγου και κινητοποιεί τα μέλη σε περίοδο αγωνιστικών διεκδικήσεων του κλάδου.

8. Συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις εργαζομένων, με φορείς κ.λ.π. της περιοχής για προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.

9. Παρακολουθεί την εξέλιξη του Προϋπολογισμού και εγκρίνει τις αναγκαίες αναμορφώσεις του, καθώς και τις μηνιαίες δαπάνες.

10. Αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες απρόβλεπτες από τον ετήσιο προϋπολογισμό και μέχρι ποσού 1500 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού.

11. Μεριμνά για την κινητή και ακίνητη περιουσία του συλλόγου.

12. Εκπροσωπεί το σύλλογο ενώπιον των Δημοσίων Αρχών, άλλων φορέων και του τύπου, αποφασίζει για την εκπροσώπηση του συλλόγου ενώπιον των Δικαστικών και άλλων αρχών, καθώς επίσης και για την έγερση αγωγών, αιτήσεων και ενδίκων μέσων και το διορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων .

13. Καταρτίζει και τροποποιεί τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου και τον υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.

14.  Συγκαλεί τακτικές ή έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις

15. Προκηρύσσει και ορίζει ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

16. Συντάσσει την ημερήσια Διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.

17. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γεν. Συνέλευση έκθεση πεπραγμένων, τον οικονομικό ισολογισμό και απολογισμό της θητείας του, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς και το πρόγραμμα δράσης του.

18. Λογοδοτεί και ελέγχεται για την άσκηση της Διοίκησης.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά υπεύθυνα για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων του συλλόγου και την εκπλήρωση της αποστολής του. Κάθε διαφωνία τους πρέπει υποχρεωτικά να καταχωρείται στα πρακτικά. Μέλος του Δ.Σ. δεν ευθύνεται για αποφάσεις που αποφασίστηκαν σε συνεδρίαση στην οποία είτε δεν παρεβρέθηκε ή διαφώνησε.

 

Άρθρο 19

Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν έξοδα κινήσεως, εάν και όταν καθορίζονται τέτοια από το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφαση και έξοδα παράστασης για προσφερόμενες στο σύλλογο υπηρεσίες , βάσει παραστατικών στοιχείων. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γεν. Συνέλευση.

 

Άρθρο 20

α) Τακτικό μέλος του Διοικ. Συμβουλίου δεν επιτρέπεται:

1. Να παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού.

2. Να ενεργεί αντίθετα με τις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων.

3. Να προβαίνει ενσυνείδητα σε πράξεις που αποβλέπουν ή απολήγουν στην αναστολή, τον περιορισμό, την εξουδετέρωση ή ματαίωση των σκοπών και επιδιώξεων του Συλλόγου.

4. Να αντιστρατεύεται σε ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες έχει ληφθεί απόφαση, έστω και εάν μειοψήφησε ή δεν συμμετείχε στις σχετικές συνεδριάσεις.

β) Τυχόν έγγραφη και ενυπόγραφη καταγγελία για κάποια από τις ως άνω παραβάσεις προς το Δ.Σ., κοινοποιείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. προς το υπόλογο μέλος  καλώντας το να δώσει εγγράφως εξηγήσεις σε ειδική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αν διαπιστώσει ότι οι καταγγελίες είναι πραγματικές απαγγέλλει σε ειδικό πρακτικό θεμελιωμένη την κατηγορία και εισηγείται στην πρώτη Γεν. Συνέλευση την τιμωρία του. Με πλειοψηφία των 3/5 των παρόντων αντιπροσώπων, η Γεν. Συνέλευση μπορεί να επιβάλλει στο μέλος αυτό τις παρακάτω ποινές: α) απόδοση μομφής, β) προσωρινή διαγραφή από το Δ.Σ. μέχρι (1) μήνα, γ) οριστική διαγραφή από το Δ.Σ. δ) διαγραφή από μέλος του συλλόγου. Οι ποινές ισχύουν από τη στιγμή που λαμβάνεται η απόφαση.

 

Άρθρο 21

Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.

1. Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. πεθάνει, παραιτηθεί ή διαγραφεί αναπληρώνεται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος του αντίστοιχου ψηφοδελτίου.  Σε περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου ή συνδυασμού που δεν έχει αναπληρωματικά μέλη ή τα υπάρχοντα αρνούνται, η αναπλήρωση γίνεται από το συνδυασμό που είχε στις εκλογές το μεγαλύτερο υπόλοιπο.

2. Στην περίπτωση που παραιτείται οποιοδήποτε μέλος, εκτός Προεδρείου (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας) από το αξίωμά του, όχι όμως και από τη θέση του στο Δ.Σ., γίνεται ανασύνθεση του Δ.Σ. σε σώμα με μυστική ψηφοφορία για όλες τις θέσεις εκτός Προεδρείου.

3. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγο αποχωρεί από το Δ.Σ. μέλος του Προεδρείου, εκτός του Προέδρου, γίνεται ανασύνθεση με μυστική ψηφοφορία σε όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.

4. Αν αποχωρήσει ο Πρόεδρος τότε γίνεται γενική ανασύνθεση.

5. Η διαδικασία ανασύνθεσης των παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζεται και στην περίπτωση που:

α. Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. παραιτείται από το αξίωμά του όχι όμως και από τη θέση του στο Δ.Σ. και

β. Όταν η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. ζητήσει εγγράφως και με γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου, το οποίο πρέπει να δικαιολογείται ικανοποιητικά και με αντικειμενική θεμελίωση, τη μερική ή γενική ανακατανομή των αξιωμάτων.

6. Κάθε παραίτηση μέλους του Δ.Σ. από το αξίωμα μόνο ή το αξίωμα και τη θέση στο Δ.Σ. υποβάλλεται γραπτώς και θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή, αν σε 15 ημέρες, δεν αποφασίζει το Δ.Σ. για την αποδοχή της ή μη.

7. Σε περίπτωση που παραιτούνται ή εκπίπτουν 3 μέλη του Δ.Σ. ή λιγότερα μέλη από 4 αλλά αρνούνται ισάριθμα αναπληρωματικά να τα αναπληρώσουν, τότε τα μέλη του Δ.Σ. που απομένουν συγκαλούν Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο μήνες για να εκλέξει νέο Δ.Σ.

Στο ενδιάμεσο διάστημα τα μέλη του Δ.Σ. που εναπομένουν επιμελούνται τις κατεπείγουσες και ανεπίδεκτες αναβολής υποθέσεις. Περιοριζόμενα όμως στην ενέργεια των εντελώς απαραιτήτων πράξεων μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων του κλάδου.


Άρθρο 22

Αρμοδιότητες Προέδρου

1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει τον Σύλλογο και ατομικά σε όλες τις σχέσεις του με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανώσεις (επαγγελματικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές), με τις Αρχές/Υπηρεσίες (δικαστικές, διοικητικές κ.λ.π.) του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο.

2. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο, μόνος του ή μαζί με το Γεν. Γραμματέα, ή άλλο μέλος του Δ.Σ. σε παραστάσεις και επαφές με την εργοδοσία και πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

3. Υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα καθώς και τα πρακτικά της Γεν. Συνέλευσης, ενώ για τα εντάλματα πληρωμής χρειάζεται τη σύμπραξη του Ταμία.

4. Συγκαλεί το Διοικ. Συμβούλιο σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες σύμφωνα με το άρθρο 17 και διευθύνει τη συζήτηση, φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια η οποία προωθεί τα συμφέροντα του Συλλόγου. Διευθύνει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης μέχρις ότου διαπιστωθεί απαρτία και εκλεγεί το Προεδρείο της.

5. Ασκεί Γενική Εποπτεία σε όλες τις Υπηρεσίες του Συλλόγου και συντονίζει το έργο των μελών, στην άσκηση των καθηκόντων τους, ως πρώτος μεταξύ ίσων.

6. Καταρτίζει μαζί με το Γεν. Γραμματέα την ημερήσια διάταξη των Συμβουλίων.

 

Άρθρο 23
Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου

1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες του τις αρμοδιότητες.

2. Μπορεί να αναπληρώνει τον Πρόεδρο μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντα του Προέδρου, που μπορεί να του αναθέτει το Δ.Σ. με  απόφασή του, που καταχωρίζεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

 

Άρθρο 24
Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

1. Ασκεί τη Διεύθυνση και την εποπτεία στα γραφεία του Συλλόγου και στο προσωπικό του, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις που χαράσσει το Δ.Σ.

2. Είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα, τηρεί το Μητρώο των μελών και συνυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και σε περίπτωση αναπλήρωσης του Προέδρου με τον Αντιπρόεδρο.

3. Συντάσσει τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων, για την επικύρωσή τους και την έγκαιρη καταχώρησή στο οικείο βιβλίο.

4. Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. για έγκριση την ετήσια Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. και την παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση.

5. Καταρτίζει μαζί με το Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των Συμβουλίων.

6. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο, μαζί με τον Πρόεδρο στις παραστάσεις και επαφές με την εργοδοσία και πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς, κυβερνητικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

7. Στην εκτέλεση των καθηκόντων του βοηθείται από τον Ειδικό Γραμματέα, ο οποίος και τον αναπληρώνει σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του.

 

Άρθρο 25

Αρμοδιότητες Ταμία

Ο Ταμίας:

1. Κρατά το ταμείο, ενεργεί για λογαριασμό του Συλλόγου τις εισπράξεις με σφραγισμένες διπλότυπες αποδείξεις και τις πληρωμές των δαπανών με βάση εντάλματα πληρωμών, υπογραφόμενα από τον Πρόεδρο ή σε περίπτωση αναπλήρωσής του, από τον Αντιπρόεδρο και τον ίδιο τον Ταμία και στις δύο περιπτώσεις και τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία.

2. Ευθύνεται για τη χρηματική περιουσία του Συλλόγου.

3. Φροντίζει για την έγκριση και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών.

4. Αναλαμβάνει τις καταθέσεις του Συλλόγου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., διαχειρίζεται ποσό ίσο προς το 1/10 των ετησίων δαπανών και καταθέτει το επιπλέον  σε λογαριασμό του συλλόγου σε Τράπεζες. Το ποσό που διαχειρίζεται ο Ταμίας δύναται να αναπροσαρμόζεται μετά απόφαση της Γ.Σ.

5. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γεν. Συνέλευση μέσω του Δ.Σ. τον προϋπολογισμό και απολογισμό

6. Τον Ταμία αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Όταν απουσιάζει περισσότερο από ένα (1) μήνα απαλλάσσεται από τα καθήκοντά του και εκλέγεται από το Δ.Σ. άλλος ταμίας.

 

Άρθρο 26
ΙΙ.Ελεγκτική Επιτροπή

Τον έλεγχο του Δ.Σ. του Συλλόγου, ως προς την οικονομική διαχείριση, ασκεί 3μελής Ελεγκτική Επιτροπή (εκλέγονται 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη), που εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και για 2ετή θητεία (παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία μέχρι την επόμενη Γεν. Συνέλευση και την εκλογή νέας Ελεγκτικής Επιτροπής), όπως το Δ.Σ., και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος.

 

Άρθρο 27

1. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε Σώμα στα Γραφεία του Συλλόγου με μυστική ψηφοφορία σε δέκα (10) το πολύ μέρες από την εκλογή τους (με τον ίδιο τρόπο που γίνεται και η εκλογή του Δ.Σ., άρθρο 15 παρ. 2, ανωτέρω) και ύστερα από πρόσκληση του μέλους που πλειοψήφησε από τον πρώτο σε ψήφους συνδυασμό ή σε περίπτωση ύπαρξης ενός συνδυασμού, από το μέλος που πλειοψήφησε. Αν αυτός αμελήσει, η σύγκληση γίνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος που εκλέχθηκε για την Ελεγκτική Επιτροπή.

2. Το μέλος της Ε.Ε. που αποχωρεί για οποιοδήποτε λόγο αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του αντιστοίχου ψηφοδελτίου. Αν πρόκειται για μεμονωμένο υποψήφιο η αναπλήρωση γίνεται από το ψηφοδέλτιο που πλειοψήφησε ή εάν πρόκειται για ένα ψηφοδέλτιο, από τον πρώτο επιλαχόντα. Αν πρόκειται για αποχώρηση του Προέδρου γίνεται ανασυγκρότηση σε σώμα της Ε.Ε. μετά την αναπλήρωση. Η παρ. 1 του άρθρου 21 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της αναπλήρωσης των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται στην Αθήνα, στα Γραφεία του Συλλόγου: α) Τακτικά μία φορά το χρόνο, για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Συλλόγου, β) Έκτακτα όταν καλείται από το Δ.Σ. του Συλλόγου και γ) Όταν καλείται από 2 μέλη της.

4. Η τακτική συνεδρίαση της Ε.Ε. γίνεται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, στην οποία αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης, και η οποία ανακοινώνεται στα μέλη της τουλάχιστον 2 μέρες πριν από τη συνεδρίαση. Για έκτακτη συνεδρίαση δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση.

5. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται και τα 3 μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία. Στις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά στο ειδικό βιβλίο πρακτικών της Ε.Ε.

6. Τα έξοδα κίνησης και παράστασης των μελών της Ε.Ε. που γίνονται για την άσκηση των καθηκόντων τους βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου το ταμείο του συλλόγου.

 

Άρθρο 28

1. Αρμοδιότητα της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

2. Ο Διαχειριστικός έλεγχος γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποίησε στη θητεία του το Δ.Σ. και συντάσσεται ειδική έκθεση που παρουσιάζεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Άρθρο 29

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου και ελέγχει το Δ.Σ. και τα άλλα όργανα Διοίκησής του.

Ειδικότερα:

1. Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα της Διοίκησης.

2. Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και Απολογισμό του ΔΣ..

3. Αποφασίζει για την εγγραφή, την επανεγγραφή ή τη διαγραφή των μελών του Συλλόγου σε δεύτερο βαθμό.

4. Εκλέγει για την καθορισμένη θητεία τους το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου, η οποία θα μεριμνήσει για τη διεξαγωγή των εκλογών, και προκηρύσσει εκλογές εάν δε μεριμνήσει γι’ αυτό το Δ.Σ..

5. Εκλέγει τους αντιπροσώπους για τη συμμετοχή σε δευτεροβάθμια οργάνωση, στην απόφαση αν θα εκπροσωπηθεί  στην τριτοβάθμια οργάνωση μέσω του εργατικού κέντρου ή της ομοσπονδίας.

6. Ελέγχει τις ενέργειες των Αιρετών Εκπροσώπων του Κλάδου στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΕΕΠ), οι οποίοι για το σκοπό αυτό, καλούνται στη Γενική Συνέλευση από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

7. Τροποποιεί το Καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 44 αυτού του Καταστατικού.

8. Εγκρίνει ή τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου.

9. Αποφασίζει για τις σχέσεις του Συλλόγου με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

10. Ανακηρύσσει επίτιμους προέδρους του Συλλόγου για προσφορά σοβαρής υπηρεσίας στον Κλάδο.

11. Αποφασίζει για κάθε θέμα που ενδιαφέρει τον Σύλλογο.

12. Αποφασίζει για την τιμωρία ή μη των μελών του Δ.Σ. για τα οποία υπάρχει σχετική εισήγηση κατά το άρθρο 20 εδ. β.

 

Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες.

 

Άρθρο 30

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

1. Τακτική Γενική Συνέλευση  συγκαλείται  μία φορά το χρόνο από Σεπτέμβριο έως και την 31η Δεκεμβρίου.

2. Η Γενική συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση του Δ.Σ., η οποία στέλνεται στα μέλη 10 ημέρες τουλάχιστον πριν από την οριζόμενη συνέλευση. Για να περιληφθεί θέμα στην ημερήσια διάταξη χρειάζεται η έγγραφη υποβολή του στο Δ.Σ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη Γεν. Συνέλευση. Η  Γεν. Συνέλευση έχει το δικαίωμα πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας. διάταξης. να την τροποποιεί., να διαγράφει ή να προσθέτει θέματα.

3.  Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρονται:

α) Ο τόπος της Συνέλευσης (οίκημα).

β) Η ημέρα και η ώρα έναρξης

γ) Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

4. Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση γίνεται απολογισμός του Δ.Σ. για τη διοίκησή του και γίνεται ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων του Συλλόγου για τον επόμενο χρόνο. Επίσης γίνεται ο οικονομικός απολογισμός και διαβάζεται η έκθεση της Ε.Ε.. Παράλληλα, λογοδοτούν οι αντιπρόσωποι του συλλόγου σε δευτεροβάθμια όργανα, υπηρεσιακά συμβούλια κ.λ.π. Γίνεται κριτική των πεπραγμένων του Δ.Σ., ακολουθεί ψηφοφορία για την έγκριση ή όχι αυτών και του προϋπολογισμού του επόμενου συνδικαλιστικού έτους. Η ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων είναι μυστική.

 

Άρθρο 31

1. Στην Τακτική Γεν. Συνέλευση γίνεται συζήτηση και παίρνονται αποφάσεις στα θέματα που καθορίζονται από την Ημερήσια Διάταξη, που προτείνονται από την Ομοσπονδία (όταν συσταθεί)  ή από μέλη του Συλλόγου μετά από έγκριση της Γεν. Συνέλευσης.

2. Η Τακτική Γεν. Συνέλευση εκλέγει 3μελή Εφορευτική Επιτροπή και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.. Η εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη της διαδικασίας της εκλογής, του Δ.Σ, της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ομοσπονδίας και συνέρχεται σε σώμα αμέσως μετά την εκλογή της (αυθημερόν).

3. Ο αριθμός των αντιπροσώπων που δικαιούται ο σύλλογος καθορίζεται από το Καταστατικό της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 32

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

1. Όταν κατά την κρίση του Διοικ. Συμβουλίου καταστεί αυτό αναγκαίο

2. Μετά από έγγραφη αίτηση των μελών που αντιπροσωπεύουν το 1/5 του συνόλου των μελών του Συλλόγου στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα, συγκαλούνται έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις από τον Πρόεδρο του Συλλόγου και ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Όταν το ζητήσει η Ελεγκτική Επιτροπή.

Στην περίπτωση των περιπτώσεων 2,3 το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 20 ημέρες μετά την αίτηση και με θέματα ημερήσιας διάταξης προτεινόμενα από τους αιτούντες με τον ίδιο τρόπο που συγκαλεί και την Τακτική.

4. Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου ή ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματεία της Συνέλευσης εξυπηρετείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εφόσον όμως πρόκειται: α) Για συζήτηση προτάσεως μομφής κατά του Δ.Σ. του Συλλόγου και β) Για εκλογή νέας Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας της παλιάς, εκλέγεται 3μελές Προεδρείο.


Άρθρο 33

Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων

1. Η Γενική Συνέλευση τακτική ή έκτακτη βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται σ’ αυτή το 1/4 συν 1 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Συλλόγου. Οικονομικά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα καταβάλλουν τη συνδρομή τους στον Σύλλογο, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος ε του Καταστατικού.

2. Αν η Γενική Συνέλευση δεν έχει απαρτία συγκαλείται νέα Γεν. Συνέλευση με τα ίδια θέματα ημερήσια διάταξης, την ίδια ημέρα και ώρα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία βρίσκεται σε απαρτία με όσα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη είναι παρόντα.

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τροποποίηση Καταστατικού ή για διάλυση του Συλλόγου βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τα 2/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και αν δεν έχει απαρτία αναβάλλεται και συγκαλείται νέα, μετά 2-15 ημέρες. Πραγματοποιείται δε, μόνο όταν εξασφαλιστεί η παρουσία του 1/2 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

Άρθρο 34

1. Στις Γενικές Συνελεύσεις Τακτικές ή Έκτακτες δικαίωμα ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο τα μέλη του Συλλόγου που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.

2. Μπορεί με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης να δοθεί ο λόγος σε πρόσωπα ειδικής κατάρτισης αν κριθεί αναγκαίο να διαφωτιστεί η Συνέλευση σε συγκεκριμένο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

Άρθρο 35

1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του 1/2 πλέον ενός των παρόντων μελών και είναι άκυρες αν η Συνέλευση δεν έχει απαρτία.

2. Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, με ανάταση του χεριού ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.

3. Είναι μυστική η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής, του Οριστικού Προεδρείου, των αντιπροσώπων, για αντιπροσώπευση στην Δευτεροβάθμια Οργάνωση ή Διεθνή Όργανα, για θέματα Εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά ζητήματα και κήρυξη απεργίας.

4. Όταν πρόκειται για έγκριση Προϋπολογισμού, Απολογισμού, Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Δ.Σ. του Συλλόγου, εκλογή Προσωρινού Προεδρείου, η ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση.

5. Για θέματα που δεν προβλέπεται μυστική ή ονομαστική ψηφοφορία η απόφαση λαμβάνεται με ανάταση του χεριού.

6. Σε όλες τις ψηφοφορίες οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 1/2 πλέον ενός των παρόντων μελών. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 43 και του άρθρου 44, που απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, καθώς και του άρθρου 20 εδάφιο β όπου απαιτείται πλειοψηφία των 3/5.

7. Η Γενική Συνέλευση όταν κρίνει ότι για κάποιο θέμα που δεν προβλέπεται, είναι αναγκαίο να ληφθεί απόφαση με μυστική ψηφοφορία, μπορεί με απόφασή της να την ενεργήσει.

8. Η οικονομική τακτοποίηση των μελών αποδεικνύεται με βεβαίωση του Ταμία του Συλλόγου που κατατίθεται στην Εφορευτική Επιτροπή.

9. Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιοδήποτε είδους εξουσιοδότηση. Κάθε μέλος έχει μόνο μια ψήφο.

10. Αν κάποιο μέλος δεν προσέλθει σε Γεν. Συνέλευση, δεν απαλλάσσεται από τις τυχόν οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον Σύλλογο.

 

Άρθρο 36
Διαδικασία στην Τακτική Γενική Συνέλευση

 

1. Μετά τη συγκέντρωση των μελών στο χώρο της Συνέλευσης με πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ., εκλέγεται με ονομαστική κλήση Τριμελές Προεδρείο με το σύστημα της απλής αναλογικής.

2. Μετά την εκλογή του, το Τριμελές Προεδρείο αναλαμβάνει τη διαχείριση των Εργασιών της Συνέλευσης. Αμέσως μετά τη διαπίστωση απαρτίας: α) Διαβάζεται και εγκρίνεται ο Κανονισμός των Εργασιών της Συνέλευσης β) Παρουσιάζεται από το Γενικό Γραμματέα της Διοίκησης η Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. γ) Παρουσιάζεται από τον Ταμία της Διοίκησης ο Οικονομικός Απολογισμός δ) Παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής Εισηγητική Έκθεση του οικονομικού ελέγχου που διενήργησε ε) Υποβάλλεται για έγκριση ο Προϋπολογισμός της επομένης διαχειριστικής περιόδου στ) Γίνεται ο έλεγχος των πεπραγμένων της Διοίκησης, κατά τον οποίο ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. δίνουν τις απαραίτητες εξηγήσεις και διευκρινίσεις ζ) Εγκρίνονται τα Διοικητικά και Οικονομικά πεπραγμένα της Διοίκησης η) Ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής.

3. α) Σε κανέναν δε δίδεται ο λόγος, αν δεν γραφεί προηγούμενα στον κατάλογο ομιλητών και δεν μπορεί  να μιλήσει πριν τη σειρά εγγραφής του. Η προεγγραφή και η σειρά δεν τηρείται για τα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ε. στα οποία δίδεται υποχρεωτικά ο λόγος, όταν το ζητήσουν για διευκρινιστικά ζητήματα. Η πρόβλεψη αυτή ισχύει για τη Γεν. Συνέλευση ως τη στιγμή της ψηφοφορίας για τα πεπραγμένα του απερχόμενου Δ.Σ.. Επίσης η μειοψηφία του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή της σε θέματα που εισηγείται το Δ.Σ.
β) Αν ο κατάλογος των ομιλητών  για ένα θέμα είναι μεγάλος, η συνέλευση μπορεί να ορίσει χρονικό όριο στους ομιλητές. Ποτέ δεν υποβάλλεται σε ψηφοφορία θέμα, αν δεν εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών γι΄αυτό το θέμα. Αν ληφθεί τέτοια απόφαση είναι άκυρη. Είναι αντίθετα έγκυρη τέτοια απόφαση μόνο αν οι δικαιούμενοι υπόλοιποι ομιλητές παραιτηθούν από το δικαίωμά τους.

4. Μέλη που δεν τηρούν τη διαδικασία συζήτησης και γενικά παρεκτρέπονται, καλούνται στην τάξη από τον Πρόεδρο και, αν εξακολουθούν, τους αφιρείται ο λόγος.

 

Αρχαιρεσίες
Άρθρο 37

 

1. Τις αρχαιρεσίες αναλαμβάνει να προετοιμάσει και να διεξαγάγει η Εφορευτική Επιτροπή που έχει εκλεγεί από την τελευταία Γεν. Συνέλευση. Οι αρχαιρεσίες αφορούν την ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου του Συλλόγου καθώς και Ελεγκτικής Επιτροπής και αντιπροσώπων για το συνέδριο της Ομοσπονδίας και η ημερομηνία διεξαγωγής πρέπει να απέχει το πολύ είκοσι ημέρες από την τελευταία Γεν. Συνέλευση, η οποία και εξέλεξε  την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ως αντιπρόσωποι του Συλλόγου στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας εκλέγονται μέλη του Συλλόγου που είναι σε ενεργό υπηρεσία.

3. Για το Δ.Σ. εκλέγονται εφτά (7) μέλη και για την Ελεγκτική Επιτροπή τρία (3) μέλη.

4. Ο αριθμός των Αντιπροσώπων για το Συνέδριο προτείνεται από την Ομοσπονδία.

 

Σύστημα Εκλογών
Άρθρο 38

 

1. Εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι η απλή αναλογική. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και ο αριθμός των αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων, που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπομένου του τυχόν κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο, στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, που έλαβε.
 Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
 Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του αντιστοιχούν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
 Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μία, στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων, μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
 Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται ούτε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών, που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, από μία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοδυναμίας, ενεργείται κλήρωση.

 2.α) Κάθε συνδυασμός καταρτίζει ψηφοδέλτιο στο οποίο περιλαμβάνονται με αλφαβητική σειρά όλοι οι υποψήφιοι του συνδυασμού.
 β) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος αποτελεί συνδυασμό και γράφεται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

γ) Εάν υπάρχουν μόνο μεμονωμένοι υποψήφιοι γράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται ανάλογα με τους σταυρού προτίμησης.

Αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, κάθε συνδυασμός υποβάλλεται προς αυτή με έγγραφη κοινή δήλωση όλων των υποψηφίων που παίρνουν μέρος σε αυτόν. Στη δήλωση αναγράφεται και η επωνυμία του συνδυασμού εφόσον υπάρχει, ενώ στην περίπτωση μεμονωμένου υποψηφίου δε χρειάζεται επωνυμία.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν την ψηφοφορία ανακηρύσσει υποψηφίους, τοιχοκολλεί επίσης τους συνδυασμούς στα γραφεία του Συλλόγου και τυπώνει σε συνεργασία με το Δ.Σ. τα ψηφοδέλτια με έξοδα του Συλλόγου.

4. Της Εφορευτικής Επιτροπής προΐσταται δικαστικός αντιπρόσωπος, ο οποίος έχει τα προσόντα και ορίζεται με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 11 του ν. 1264/82, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Οι αρχαιρεσίες γίνονται σε χώρο και μέρα που καθορίζει το απερχόμενο Δ.Σ., από τις 9π.μ. μέχρι τις 14μ.μ. με καταστάσεις θεωρημένες από το απερχόμενο Δ.Σ. και ελεγμένες από την Εφορευτική Επιτροπή.

6. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο αυτό για την εκλογή του Διοικ. Συμβουλίου ισχύει και για την εκλογή των αντιπροσώπων του Συλλόγου σε τυχόν συσταθησόμενη Δευτεροβάθμια Οργάνωση.

 

Άρθρο 39

 

1. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθούν στην αίθουσα εκλογών κάλπες για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων.

 

2. Τα ψηφοδέλτια του κάθε συνδυασμού, γράφουν στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα τη φράση ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και ακολουθούν, το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού και τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφεται η φράση ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Αντίστοιχα ισχύουν και για την εκλογή των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία.

3. Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο κάθε ανακηρυγμένου συνδυασμού και μεμονωμένου υποψήφιου και ένα φάκελο, αποσύρεται σε περίκλειστο ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιό του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

4. Οι ψηφοφόροι θα σημειώνουν με μπλε ή μαύρο μολύβι μέχρι εφτά (7) σταυρούς προτίμησης για το Διοικ. Συμβούλιο και τρεις (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή. Κάθε άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου θα αποτελεί λόγο ακυρότητάς του.

5. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η εφορευτική επιτροπή καταμετρά το σύνολο των ψηφισάντων και στη συνέχεια ανοίγονται οι κάλπες μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων. Αν τυχόν περισσεύουν φάκελοι, αφαιρείται και καταστρέφεται αντίστοιχος αριθμός τους, ανασυρόμενος στην τύχη. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι, ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημειώνει σε κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο τον αριθμό των σταυρών προτίμησης για κάθε εκλεγόμενο όργανο, παράπλευρα σ’ αυτό θέτοντας και τη μονογραφή του, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό Πρακτικό.

6. Τις έδρες καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο προηγούμενο άρθρο. ‘Ο,τι δεν προβλέπεται στο παρόν, ρυθμίζεται συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως εκάστοτε ισχύουν. 

7. Δικαιούται κάθε συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος να υποδείξει έναν αντιπρόσωπο ο οποίος θα παραβρίσκεται σε όλη τη διαδικασία των αρχαιρεσιών και τη διαλογή των ψηφοδελτίων σαν παρατηρητής.

 

Τυχόν ενστάσεις σχετικά με τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτικής Επιτροπή η οποία αποφαίνεται για το βάσιμο ή μη της ένστασης.

 

Άρθρο 40

 

1. Τα μέλη του Συλλόγου τα οποία κατοικούν εκτός της έδρας της περιφέρειας του Συλλόγου επιτρέπεται να ψηφίζουν με συστημένη επιστολή η οποία θα αποστέλλεται σε ταχυδρομική θυρίδα του Ταχυδρομείου της έ-δρας της περιφέρειας , μισθωμένη προς το σκοπό αυτό από την Εφορευτική Επιτροπή.

2. Για το σκοπό αυτό σε κάθε εκλογέα από τους ως άνω κατηγορίας αποστέλλονται συστημένα ή παραδίδονται επί αποδείξει όλα τα ψηφοδέλτια με έναν φάκελο, φέροντα τη σφραγίδα και τις μονογραφές των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και ένας επιπλέον φάκελος επί του οποίου, με φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής θα έχει γραφεί ο αριθμός και ο τόπος της ταχυδρομικής θυρίδας καθώς και το πλαίσιο στο οποίο οφείλει ο αποστολέας να σημειώσει το ονοματεπώνυμο του, και τον αριθμό της ταχυδρομικής απόδειξης η οποία θα εκδοθεί με την αποστολή της ψήφου του, ενώ επιπλέον θα πρέπει να έχει θέσει επί του φακέλου χειρόγραφα και την υπογραφή του.

3. Το ψηφοδέλτιο σφραγίζεται από τον αποστολέα στον φάκελο ψηφοφορίας, δηλαδή στον φάκελο ο οποίος φέρει τη σφραγίδα και τις υπογραφές της εφορευτικής επιτροπής, χωρίς να φέρει όμως καμία άλλη ένδειξη ή σημείωση επ’ αυτού και στη συνέχεια τον εσωκλείει στο δεύτερο ως άνω φάκελο. Εξωτερικός φάκελος ο οποίος θα βρεθεί στη θυρίδα χωρίς να φέρει έπ’ αυτού όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία (αριθμός και τόπος ταχ. θυρίδας και το πλαίσιο στο οποίο θα θέσει ο αποστολέας το όνομα του και τον αριθμό της ταχ. απόδειξης) δεν θα γίνεται δεκτός από την εφορευτική επιτροπή. Ο εκλογέας μπορεί στον ίδιο εξωτερικό φάκελο να συμπεριλάβει και φωτοαντίγραφο απόδειξης καταβολής της συνδρομής του.

4. Η εφορευτική επιτροπή οφείλει να έχει εγκαίρως  ελέγξει και επιβεβαιώσει ως κενή την ταχυδρομική θυρίδα, και να φυλάξει το κλειδί της.

 

Το μεσημέρι της ημέρας των αρχαιρεσιών δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής τα οποία ορίζονται από αυτή και για τα οποία γίνεται ειδική μνεία στο πρακτικό της ψηφοφορίας, παραλαμβάνουν από τη θυρίδα τους φακέλους. Στη συνέχεια ενώπιον και των υπολοίπων μελών της εφορευτικής και αφού γίνει έλεγχος αν οι φάκελοι προέρχονται από τα μέλη του συλλόγου τα δικαιούμενα να ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό ανοίγονται οι εξωτερικοί φάκελοι από την εφορευτική  και οι περιεχόμενοι σε αυτούς φάκελοι ψηφοφορίας ρίπτονται μέσα στην κάλπη.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

 

Άρθρο 41

 

Οι πόροι του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

1. Τακτικοί πόροι του Συλλόγου είναι οι ετήσιες συνδρομές των μελών του, που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία του. Οι ετήσιες συνδρομές μπορούν να εισπράττονται κατά τη διαδικασία παρακράτησης που ορίζεται στο άρθρο 6 του ν.1264/1982.

2. Έκτακτοι πόροι του Συλλόγου είναι οι έκτακτες συνδρομές των μελών του, που αποφασίζονται πάλι από τη Γενική Συνέλευση και τα έσοδα από εκδόσεις, δωρεές, κληρονομίες, γιορτές, εκποίηση υλικού, εκμετάλλευση ακινήτων κ.λπ.

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Άρθρο 42


Για την αντιμετώπιση έκτακτων και ειδικών θεμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή η Γενική Συνέλευση των μελών του, καταρτίζουν ειδικές επιτροπές από άτομα ειδικής κατάρτισης που προέρχονται από το χώρο αυτό ή άλλων ειδικοτήτων ανάλογα με τη φύση του θέματος. Στα μέλη τους μπορεί να καταβάλλεται ειδική αποζημίωση. Σε κάθε Επιτροπή συμμετέχει και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου για το οποίο δεν θεμελιώνεται δικαίωμα αποζημίωσης.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

 

Άρθρο 43

 

1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά γι’ αυτό το σκοπό, βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται τα 1/2 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τα 3/4 των παρόντων.

2. Εάν και όταν ο Σύλλογος διαλυθεί και ώσπου να ανασυσταθεί, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη περιέρχεται με απόφαση της Γενικής της Συνελεύσεως σε παρεμφερείς οργανώσεις, για την επίτευξη των στόχων τους.

 


ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

Άρθρο 44

 

1. Το Καταστατικό αυτό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης.

2. Η σύγκληση της Γεν. Συνέλευσης για τροποποίηση του καταστατικού γίνεται μετά από απόφαση προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης ή με πρόταση του Δ.Σ. της Ένωσης που ορίζει και τα άρθρα που κρίνει ότι πρέπει να τροποποιηθούν.

3. Η Γεν. Συνέλευση που θα προβεί στην τροποποίηση ή αναθεώρηση του Καταστατικού αυτού πρέπει να απαρτίζεται από τα 1/2 του συνόλου των οικονομικά τακτοποιημένων μελών και οι κατ’ άρθρο και στο σύνολό του τροποποιήσεις πρέπει να εγκρίνονται από τα 3/4 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας γίνεται με νέα πρόσκληση.

 

Άρθρο 45

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύσει ή να ενταχθεί σε Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο ή να αποχωρήσει από αυτό με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης.

 

 

Άρθρο 46

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή και έχει περιφερειακά την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ».

 

 

Άρθρο 47

 

Ό,τι δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση ή το Δ.Σ. των οποίων οι αποφάσεις πρέπει οπωσδήποτε να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου «Περί Σωματείων» του Αστικού Κώδικα, του Εισαγωγικού Νόμου αυτού και του ν.1264/82, όπως εκάστοτε ισχύουν κ.λπ.

 

Το Καταστατικό, που αποτελείται από σαράντα επτά (47) άρθρα και έτσι κωδικοποιημένο ψηφίστηκε από την Ιδρυτική Συνέλευσή της και θα αρχίσει να ισχύει από την έγκρισή του από το αρμόδιο Δικαστήριο και την κατά νόμο εγγραφή του στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 


 

Αθήνα, 16  Δεκεμβρίου 2008

 

Με Εντολή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ                               Η Γραμματέας του Δ.Σ.

 


Γεωργίου Καλλιόπη                                      Χατζηχαλεπλή Νίκη

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας.
Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.

OK ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ